วันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 คําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ2555 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมีอะไรบ้าง

25 สค. 56     2314

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 คําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ2555 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมีอะไรบ้าง

กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม2553

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 คําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ2555 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมีอะไรบ้าง

สวัสดีค่ะ ชาวมงคลวิทยา วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆ มานำเสนออีกเช่นเคยนะคะ

กิจกรรมที่ว่านี้ก็คือ “กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ”

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสม

และภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์และเห็นคุณค่าในวรรณคดีไทยและภาษาไทย

คุณครูผู้สอนภาษาไทยในแต่ละระดับชั้นก็ได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนี้ค่ะ

  • ป.1

ประกวดวาดภาพตัวละครจากวรรณคดีที่ชอบและส่งผลงานจัดป้ายนิเทศวันภาษาไทย

  • ป. 2 – 4

ประกวดแต่งกลอนสี่ จากรูปภาพในวรรณคดีที่กำหนดและส่งผลงานจัดป้ายนิเทศวันภาษาไทย

  • ป.5 – 6

ประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) หัวข้อ “ภาษาไทยของเรา”และส่งผลงานจัดป้ายนิเทศวันภาษาไทย

  • ม.1-3

ประกวดความเรียงในหัวข้อ “คนไทยภูมิใจในภาษาไทย”และส่งผลงานจัดป้ายนิเทศวันภาษาไทย

การจัดกิจกรรมภายในห้องประชุมช่วงพักกลางวัน-

 

การโต้วาทีของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ญัตติคือ “ท่องอินเตอร์เน็ท เด็ดกว่าอ่านหนังสือ”

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 คําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ2555 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมีอะไรบ้าง

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 คําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ2555 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมีอะไรบ้าง

และผลงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้มีการคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยม ติดบอร์ดแสดงผลงาน

และทำการมอบรางวัล ชนะเลิศที่ 1  รองชนะเลิศอันดับ 1 และ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ที่หน้าเสาธงในตอนเช้าวันนี้ และผลการประกวดต่างๆก็เป็นดังนี้ค่ะ

  • การประกวดวาดภาพตัวละครจากวรรณคดีที่ชอบ ของนักเรียนระดับชั้น ป.1

-  ชนะเลิศที่ 1                ด.ช. อภิชาติ   วันจันทร์            ชั้น ป. 1/1

-  รองชนะเลิศอันดับ  1  ด.ญ. ธัญลักษณ์  แสนสุวรรณ  ชั้น ป.1/2

-   รองชนะเลิศอันดับ  2  ด.ญ. ณัฐริกา  ศรีบุญมา          ชั้น ป.1/1

  • การประกวดแต่งกลอนสี่ จากรูปภาพในวรรณคดีที่กำหนด ของนักเรียนระดับชั้น ป. 2 – 4

ระดับชั้น ป.2

-  ชนะเลิศที่ 1               ด.ญ. มัตติกา  ฤทธิ์เทพ        ชั้น ป. 2/2

- รองชนะเลิศอันดับ  1 ด.ญ. ศศิวิมล   หน่อคำ          ชั้น ป.2/2

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  ด.ญ. นันวดี   จันทรศักดิ์        ชั้น  ป.2/2

ระดับชั้น ป.3

-  ชนะเลิศที่ 1                 ด.ญ.ณัฎฐนิดา  ลือกำลัง    ชั้น ป.3/1

- รองชนะเลิศอันดับ  1   ด.ญ.สุพิชญา  คำแหง         ชั้น ป.3/2

- รองชนะเลิศอันดับ  2    ด.ญ. ปาลิกา   ปิงชัย           ชั้น ป.3/2

ระดับชั้น ป.4

-  ชนะเลิศที่ 1               ด.ช.สิทธิพล  ตันกาศ              ชั้น ป.4/2

- รองชนะเลิศอันดับ  1  ด.ช.ศตคุณ  เลาหกุล             ชั้นป.4/2

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  ด.ญ.กุลยา  ธรรมรัตนพงธ์      ชั้นป.4/2

  • ประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) หัวข้อ “ภาษาไทยของเรา” ของนักเรียนระดับชั้น ป.5 – 6

ระดับชั้น ป.5

-  ชนะเลิศที่ 1                ด.ญ. รัตนชาติ   กาญจนบัตร         ชั้น ป.5/2

- รองชนะเลิศอันดับ  1  ด.ช. ธันวา   มหาไม้                       ชั้น ป.5/2

-  รองชนะเลิศอันดับ  2   ด.ญ.ปิยฉัตร   สิงห์โตวะนา            ชั้น ป.5/2

ระดับชั้น ป.6

-  ชนะเลิศที่ 1                ด.ญ. วิศัลย์ศยา    สุภาษิต          ชั้น ป.6/1

- รองชนะเลิศอันดับ  1  ด.ญ.อทิตยาภรณ์   ใจคำใบ         ชั้น ป.6/1

-  รองชนะเลิศอันดับ  2   ด.ญ.อมิตา  มีชาญ                     ชั้น ป.6/1

  • ประกวดความเรียงในหัวข้อ “คนไทยภูมิใจในภาษาไทย” ของนักเรียนระดับชั้น ป.5 – 6  ม.1-3

ระดับชั้น ม.1

– ติดช่วงสอบ  จะมอบรางวัล ในชั้นเรียน

ระดับชั้น ม.2

-  ชนะเลิศที่ 1                 ด.ญ.  ปิ่นสุดา    มัจจะเวทะ       ชั้น ม.2/1

- รองชนะเลิศอันดับ  1   ด.ญ. รัตติกาล   พรมนา             ชั้น ม.2/1

-  รองชนะเลิศอันดับ  2   ด.ญ. กรรณิการ์    ใจสาม           ชั้น ม.2/2

ระดับชั้น ม.3

-  ชนะเลิศที่ 1                ด.ญ. ชโลธร   จันตัน                  ชั้น ม.3/3

- รองชนะเลิศอันดับ  1  ด.ญ. ยลดาวัลย์    ไชยเวียง         ชั้น ม.3/1

-  รองชนะเลิศอันดับ  2  ด.ญ. เพ็ญนภา   ตาคำ                ชั้น ม.3/1

  • การโต้วาทีของนักเรียนระดับชั้นมัธยม  ในญัตติ  “ ท่องอินเทอร์เน็ตเด็ดกว่าอ่านหนังสือ”

ทีมฝ่ายเสนอ  ของ ด.ญ. อรวรรณ   ร่มป่าตัน  , ด.ญ. เกวลิน   อินลวง  และ ด.ญ. กฤติกา    กองยศสืบ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ

และก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ ภาษาไทย และรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะคะ

 
 


แหล่งที่มา : mkw.ac.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา