หน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพ : แนวข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุ รวม 70 อัตรา <รับออนไลน์>(16 มี.ค.-5 เม.ย.54)

กรมส่งเสริมการเกษตร


รวม 70 อัตรา <รับออนไลน์>(16 มี.ค.-5 เม.ย.54)
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :         ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน :         8,700 บาท
ประเภท :         วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :         50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :         ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :         ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางพืชสวนประดับ ทางพืชผัก ทางพืชศาสตร์ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางไม้ผล ทางอารักขาพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางกีฏวิทยา ทางการจัดการศัตรูพืช ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรทั่วไป ทางเกษตรศาสตร์ทั่วไป ทางเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป ทางเกษตรเชิงระบบ ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ทางพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริมการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ทางเทคโนโลยีพืชสวน ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรกลวิธาน ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางเทคโนโลยี
การบรรจุ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตว์ปีก ทางโคนม ทางการผลิตสัตว์ ทางอาหารสัตว์ ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ทางส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสุขาภิบาลอาหาร ทางโภชนาการ ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนวิทยา ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการการผลิตพืช ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร หรือทางธุรกิจเกษตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ :         ปฏิบัติ งานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร
การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         ทดสอบ ความรู้ทางการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ :         -

       

เงื่อนไข :         ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :         วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :        

ที่มา board.udclick.com

แนวข้อสอบภาค ก ข
ใหม่ล่าสุดแนวข้อสอบตำรวจที่กำลังจะเปิดสอบ
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ครูผู้ช่วย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ข้อสอบรับราชการ

แนว ข้อสอบเด็ด ๆ สำหรับเข้ารับราชการและพนักงาน กพ. ภาค กและภาค ข อบต. อบจ. เทศบาล กทม.ครูผู้ช่วย ครู กทม. และพนักงานราชการ   ดาวโหลดฟรีที่

http://www.dimonclub.com/test/index.html

มีแนวข้อสอบมากมายให้โหลดไปอ่านอย่างเต็มทีเลย ขอให้โชคดีสอบได้ทุกคน


เคดิด   http://www.thailocalmeet.com
 
พิมพ์จาก : http://healthfood.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=17&id=17876
วันที่ : 2 กันยายน 58 1:09:25
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com