หมวดหมู่


สุขภาพ
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สุขภาพ >> ความรู้ทั่วไป
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ทักษะฟุตซอล แผนฟุตซอล กติกาฟุตซอลใหม่ล่าสุด
คำค้น : ทักษะฟุตซอล

ทักษะฟุตซอล แผนฟุตซอล กติกาฟุตซอลใหม่ล่าสุด

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   กีฬาฟุตซอล   จำนวน  18  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่    31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2550

 

 

1. สาระสำคัญ

                  การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลเพื่อให้ทราบถึงถิ่นกำเนิดของกีฬา

ฟุตซอลและพัฒนาการของกีฬาฟุตซอลจากอดีตถึงปัจจุบัน

2. มาตรฐานการเรียนรู้ (พ. 3.1 )

แสดงการควบคุมตนเอง เมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะการผสมผสาน ทั้งรูปแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

           3.1  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

           3.2  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล และวิธีการดูแลรักษา รักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล

4.จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

           4.1  บอกประวัติของกีฬาฟุตซอลได้

           4.2 บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

           4.3 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลได้

           4.4  สรุปผังมโนทัศน์เกี่ยวกับประวัติและประโยคเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลได้

5.  สาระการเรียนรู้     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

     6.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

            6.1.1 ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     6.1.2 ทดสอบก่อนเรียนจำนวน 20 ข้อ ในเวลา  20 นาที

    6.2 ขั้นอธิบาย

            6.2.1  ครูอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจากอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเพื่อให้นักเรียนได้

เกิดความสนใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

 

 

6.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ

6.3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  6  คน  ศึกษาจากใบความรู้ ที่ 1  เรื่อง ประวัติและความเป็นมากีฬาฟุตซอล  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล และใบความรู้ที่ 2  เรื่อง  การรักษามารยาทและการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและกฎกติกา

6.3.2 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในกลุ่มตนเองที่ได้ศึกษาจากใบความรู้

6.3.3 สุ่มตัวแทนนักเรียน 2 กลุ่ม   ส่งตัวแทนนำเสนอ เรื่องประวัติและความเป็นมาของ

กีฬาฟุตซอลและประโยชน์ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล

6.3.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมจากจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัย

เป็นที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

      6.4  ขั้นนำไปใช้

 6.4.1   นักเรียนบอกประโยชน์จากการเล่นกีฬาฟุตซอล คนละ 1  ข้อ

       6.5  ขั้นสรุป

  6.5.1  ครูสรุปเพิ่มเติมจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัยเป็น

ที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

 6.5.2   นักเรียนสรุป เรื่อง  มารยาทและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  โดยนำเสนอเป็นผังมโนทัศน์(Mind Mapping)

7.  สื่ออุปกรณ์การสอน/แหล่งเรียนรู้

     7.1  ใบความรู้ที่ 1 และ 2

      7.2   แบบทดสอบก่อนเรียน

      7.3  ซีดีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      7.4  ใบงานที่ 1

8.  การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านความรู้

1. บอกประวัติกีฬาฟุตซอลได้

2. บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

3. อธิบายมารยาทของผู้เล่นผู้ดูที่ดีได้

4. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์

ฟุตซอลได้

 

การทดสอบ

 

แบบทดสอบ

 

ตอบถูก 24-30 ข้อ  ดี

ตอบถูก 16-23  ข้อ  ปานกลาง

ตอบถูก ต่ำกว่า15 ปรับปรุง

 

 

 

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านคุณลักษณะ

1. มีความกระตือรือร้น

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย

3. มีการช่วยเหลือเพื่อนแนะนำได้

4. มีความอดทนต่องานที่ปฏิบัติ

5. กล้าแสดงออก/ออกความคิดเห็น

 

1.สังเกตพฤติกรรม

2.สอบถาม

 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม

2.แบบสอบถาม

 

ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดีมาก       

ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดี

ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติได้ปานกลาง

ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติได้พอใช้  

ระดับ  1  หมายถึง  ต้องปรับปรุง     

 

 

 

9.ความเห็นของผู้บริหาร

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ)

                                                (นายบุญเจริญ  บูรณะ)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน

                                            วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................

 

 

 

 

 

10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 (ลงชื่อ)

                                                     (นายประวิทย์  นิสังรัมย์)

                                                 ครูชำนาญการ

                                               วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............

แหล่งที่มา : gotoknow.org

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก