ทักษะฟุตซอล แผนฟุตซอล กติกาฟุตซอลใหม่ล่าสุด

27 พย. 55     2016

ทักษะฟุตซอล แผนฟุตซอล กติกาฟุตซอลใหม่ล่าสุด

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   กีฬาฟุตซอล   จำนวน  18  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่    31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2550

 

1. สาระสำคัญ

                  การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลเพื่อให้ทราบถึงถิ่นกำเนิดของกีฬา

ฟุตซอลและพัฒนาการของกีฬาฟุตซอลจากอดีตถึงปัจจุบัน

2. มาตรฐานการเรียนรู้ (พ. 3.1 )

แสดงการควบคุมตนเอง เมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะการผสมผสาน ทั้งรูปแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

           3.1  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

           3.2  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล และวิธีการดูแลรักษา รักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล

4.จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

           4.1  บอกประวัติของกีฬาฟุตซอลได้

           4.2 บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

           4.3 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลได้

           4.4  สรุปผังมโนทัศน์เกี่ยวกับประวัติและประโยคเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลได้

5.  สาระการเรียนรู้     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

     6.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

            6.1.1 ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     6.1.2 ทดสอบก่อนเรียนจำนวน 20 ข้อ ในเวลา  20 นาที

    6.2 ขั้นอธิบาย

            6.2.1  ครูอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจากอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเพื่อให้นักเรียนได้

เกิดความสนใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

6.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ

6.3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  6  คน  ศึกษาจากใบความรู้ ที่ 1  เรื่อง ประวัติและความเป็นมากีฬาฟุตซอล  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล และใบความรู้ที่ 2  เรื่อง  การรักษามารยาทและการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและกฎกติกา

6.3.2 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในกลุ่มตนเองที่ได้ศึกษาจากใบความรู้

6.3.3 สุ่มตัวแทนนักเรียน 2 กลุ่ม   ส่งตัวแทนนำเสนอ เรื่องประวัติและความเป็นมาของ

กีฬาฟุตซอลและประโยชน์ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล

6.3.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมจากจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัย

เป็นที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

      6.4  ขั้นนำไปใช้

 6.4.1   นักเรียนบอกประโยชน์จากการเล่นกีฬาฟุตซอล คนละ 1  ข้อ

       6.5  ขั้นสรุป

  6.5.1  ครูสรุปเพิ่มเติมจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัยเป็น

ที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

 6.5.2   นักเรียนสรุป เรื่อง  มารยาทและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  โดยนำเสนอเป็นผังมโนทัศน์(Mind Mapping)

7.  สื่ออุปกรณ์การสอน/แหล่งเรียนรู้

     7.1  ใบความรู้ที่ 1 และ 2

      7.2   แบบทดสอบก่อนเรียน

      7.3  ซีดีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      7.4  ใบงานที่ 1

8.  การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านความรู้

1. บอกประวัติกีฬาฟุตซอลได้

2. บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

3. อธิบายมารยาทของผู้เล่นผู้ดูที่ดีได้

4. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์

ฟุตซอลได้

การทดสอบ

 

แบบทดสอบ

ตอบถูก 24-30 ข้อ  ดี

ตอบถูก 16-23  ข้อ  ปานกลาง

ตอบถูก ต่ำกว่า15 ปรับปรุง

 

 

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านคุณลักษณะ

1. มีความกระตือรือร้น

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย

3. มีการช่วยเหลือเพื่อนแนะนำได้

4. มีความอดทนต่องานที่ปฏิบัติ

5. กล้าแสดงออก/ออกความคิดเห็น

1.สังเกตพฤติกรรม

2.สอบถาม

1.แบบสังเกตพฤติกรรม

2.แบบสอบถาม

ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดีมาก       

ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดี

ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติได้ปานกลาง

ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติได้พอใช้  

ระดับ  1  หมายถึง  ต้องปรับปรุง     

 

 

9.ความเห็นของผู้บริหาร

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ)

                                                (นายบุญเจริญ  บูรณะ)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน

                                            วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................

 

10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ)

                                                     (นายประวิทย์  นิสังรัมย์)

                                                 ครูชำนาญการ

                                               วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............


แหล่งที่มา : gotoknow.org

เป็นเพื่อน Line กับเรา