หมวดหมู่
สุขภาพ
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สุขภาพ >> ความรู้ทั่วไป
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ทักษะฟุตซอล แผนฟุตซอล กติกาฟุตซอลใหม่ล่าสุด
คำค้น : ทักษะฟุตซอล

ทักษะฟุตซอล แผนฟุตซอล กติกาฟุตซอลใหม่ล่าสุด

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) รหัสวิชา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   กีฬาฟุตซอล   จำนวน  18  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่    31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2550

 

 

1. สาระสำคัญ

                  การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลเพื่อให้ทราบถึงถิ่นกำเนิดของกีฬา

ฟุตซอลและพัฒนาการของกีฬาฟุตซอลจากอดีตถึงปัจจุบัน

2. มาตรฐานการเรียนรู้ (พ. 3.1 )

แสดงการควบคุมตนเอง เมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะการผสมผสาน ทั้งรูปแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนที่ และแบบบังคับสิ่งของ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

           3.1  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

           3.2  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล และวิธีการดูแลรักษา รักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล

4.จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

           4.1  บอกประวัติของกีฬาฟุตซอลได้

           4.2 บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

           4.3 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลได้

           4.4  สรุปผังมโนทัศน์เกี่ยวกับประวัติและประโยคเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลได้

5.  สาระการเรียนรู้     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล   

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

     6.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

            6.1.1 ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     6.1.2 ทดสอบก่อนเรียนจำนวน 20 ข้อ ในเวลา  20 นาที

    6.2 ขั้นอธิบาย

            6.2.1  ครูอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจากอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเพื่อให้นักเรียนได้

เกิดความสนใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

 

 

6.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ

6.3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  6  คน  ศึกษาจากใบความรู้ ที่ 1  เรื่อง ประวัติและความเป็นมากีฬาฟุตซอล  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล และใบความรู้ที่ 2  เรื่อง  การรักษามารยาทและการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและกฎกติกา

6.3.2 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในกลุ่มตนเองที่ได้ศึกษาจากใบความรู้

6.3.3 สุ่มตัวแทนนักเรียน 2 กลุ่ม   ส่งตัวแทนนำเสนอ เรื่องประวัติและความเป็นมาของ

กีฬาฟุตซอลและประโยชน์ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล

6.3.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมจากจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัย

เป็นที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

      6.4  ขั้นนำไปใช้

 6.4.1   นักเรียนบอกประโยชน์จากการเล่นกีฬาฟุตซอล คนละ 1  ข้อ

       6.5  ขั้นสรุป

  6.5.1  ครูสรุปเพิ่มเติมจากใบความรู้ และเสนอแนะเพิ่มเติมในความก้าวหน้าทันสมัยเป็น

ที่นิยมในปัจจุบันสำหรับกีฬาในระดับจังหวัด  ประเทศ และนานาชาติ

 6.5.2   นักเรียนสรุป เรื่อง  มารยาทและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  โดยนำเสนอเป็นผังมโนทัศน์(Mind Mapping)

7.  สื่ออุปกรณ์การสอน/แหล่งเรียนรู้

     7.1  ใบความรู้ที่ 1 และ 2

      7.2   แบบทดสอบก่อนเรียน

      7.3  ซีดีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      7.4  ใบงานที่ 1

8.  การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านความรู้

1. บอกประวัติกีฬาฟุตซอลได้

2. บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้

3. อธิบายมารยาทของผู้เล่นผู้ดูที่ดีได้

4. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์

ฟุตซอลได้

 

การทดสอบ

 

แบบทดสอบ

 

ตอบถูก 24-30 ข้อ  ดี

ตอบถูก 16-23  ข้อ  ปานกลาง

ตอบถูก ต่ำกว่า15 ปรับปรุง

 

 

 

จุดประสงค์การประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑฺ์การประเมิน

ด้านคุณลักษณะ

1. มีความกระตือรือร้น

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย

3. มีการช่วยเหลือเพื่อนแนะนำได้

4. มีความอดทนต่องานที่ปฏิบัติ

5. กล้าแสดงออก/ออกความคิดเห็น

 

1.สังเกตพฤติกรรม

2.สอบถาม

 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม

2.แบบสอบถาม

 

ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดีมาก       

ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติได้ดี

ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติได้ปานกลาง

ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติได้พอใช้  

ระดับ  1  หมายถึง  ต้องปรับปรุง     

 

 

 

9.ความเห็นของผู้บริหาร

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ)

                                                (นายบุญเจริญ  บูรณะ)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน

                                            วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................

 

 

 

 

 

10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 (ลงชื่อ)

                                                     (นายประวิทย์  นิสังรัมย์)

                                                 ครูชำนาญการ

                                               วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............

แหล่งที่มา : gotoknow.org

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก