หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานชั้นรอง หลักฐานการซื้อรถยนต์

22 พย. 55     2069

หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานชั้นรอง หลักฐานการซื้อรถยนต์

 

 

หลักฐานชั้นรอง 

 
  ลักษณะ เป็นหลักฐานและข้อมูลที่เขียนหรือรวบรวมไว้ภายหลังเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น
   
  ตัวอย่างได้แก่ บทความทางวิชาการ หนังสือต่าง ๆ 
   
หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานชั้นรอง หลักฐานการซื้อรถยนต์

หนังสือโลกประวัติศาสตร์
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์์

แหล่งที่มา : lms.thaicyberu.go.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา